qand-logo

قند | استخدام ساعتی و پروژه‌ای

ثبت پروژه


این مقداری است که شما برای هر ساعت کار به پیمانکار پرداخت خواهید کرد. حداقل میزان پرداختی برای هر ساعت ۱۰ هزار تومان و متوسط پرداختی ۱۵ هزار تومان است. اگر رقم پرداختی را کمتر از میزان متوسط انتخاب کنید شانس انجام پروژه کاهش پیدا می کند.

در صورتی که پروژه نیاز به حضور فیزیکی در محل دارد ۴۰ درصد به مبلغ پرداختی اضافه می‌شود.

تمام جزئیات و نکات قابل توجه پروژه خود را به صورت کامل و دقیق ذکر کنید؛ توجه به این مورد به صورت قابل توجهی ابهامات پیمانکار را برطرف خواهد کرد و شانس انجام پروژه را افزایش خواهد داد.