qand-logo

قند | استخدام دورکاری و پروژه‌ای

ثبت پروژه


این مقداری است که شما برای هر ساعت کار به پیمانکار پرداخت خواهید کرد. حداقل میزان پرداختی برای هر ساعت ۱۰ هزار تومان و متوسط پرداختی ۱۵ هزار تومان است. اگر رقم پرداختی را کمتر از میزان متوسط انتخاب کنید شانس انجام پروژه کاهش پیدا می کند.

تمام جزئیات و نکات قابل توجه پروژه خود را به صورت کامل و دقیق ذکر کنید؛ توجه به این مورد به صورت قابل توجهی ابهامات پیمانکار را برطرف خواهد کرد و شانس انجام پروژه را افزایش خواهد داد.